Sakramenty – co warto wiedzieć

Sakramenty – co warto wiedzieć

Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów jest zespołem powoływanym przez Konferencję Episkopatu Polski w czasie zebrania plenarnego. Pracami komisji kieruje przewodniczący; jest nim biskup powoływany na pięcioletnią kadencję. W pracach komisji uczestniczą biskupi jako członkowie, zaś pozostali (prezbiterzy, osoby zakonne i świeccy) stanowią grono konsultorów.

Komisja spotyka się regularnie 4 razy w roku (zebrania dwu lub trzydniowe) i podejmuje prace związane z kwestiami liturgii duszpasterstwa liturgicznego i muzyki kościelnej. W ramach komisji działają dwie podkomisje (ds. Służby Liturgicznej oraz ds. Muzyki Kościelnej) oraz Zespół ds. weryfikacji materii Eucharystii.

Zakres działań: Wspomaganie Konferencji Episkopatu w odpowiedzialności za liturgię i duszpasterstwo liturgiczne zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję. Kierowanie opracowaniem przekładów na język polski łacińskich tekstów liturgicznych oraz innych dokumentów dotyczących liturgii. Poprawianie wydanych już ksiąg liturgicznych pod względem ich poprawności językowej, układu treści, doboru czytań biblijnych, melodii itp. Opracowywanie projektów dekretów i instrukcji odnoszących się do celebracji liturgii Mszy św., sakramentów, roku kościelnego, Liturgii Godzin oraz różnych form pobożności ludowej (pia exercitia). Adaptowanie w ramach uprawnień przysługujących Konferencji Biskupów i na jej zlecenie tekstów i obrzędów zawartych w typicznych wydaniach ksiąg liturgicznych do tradycji i zwyczajów polskich. Przygotowywanie lub opiniowanie formy i treści obrzędów i modlitw, które mają być używane w publicznej służbie Bożej w ramach zwyczajnego duszpasterstwa. Konsultowanie materiałów przeznaczonych do wykorzystania w czasie liturgii, przygotowanych przez inne struktury Konferencji Episkopatu. Sprawdzanie i aprobowanie w razie potrzeby polskich przekładów tekstów formularzy mszalnych oraz własnych oficjów Zakonów. Czuwanie nad formacją liturgiczną służby liturgicznej w całym kraju przez Podkomisję ds. Służby Liturgicznej. Czuwanie nad przygotowywaniem melodii do tekstów liturgicznych przez Podkomisję ds. Muzyki Kościelnej. Utrzymywanie kontaktów z Diecezjalnymi Komisjami Liturgicznymi, Ośrodkami Apostolstwa Liturgicznego oraz referentami liturgicznymi polskich prowincji instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Udzielanie wyjaśnień dotyczących liturgii oraz form pobożności ludowej w duchu dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu.

Regulamin – czytaj >>>

● SAKRAMENTY

Chrzest

 1. Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom – (1975)
 2. Instrukcja dla duchowieństwa w związku z wprowadzeniem obrzędów chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych (9 V 1989)

Bierzmowanie

 1. Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania (16 I 1975)
 2. Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania (2019)

Eucharystia

1. Msza święta

2. Komunia święta

3. Kult Eucharystii

Pokuta

 1. Wskazania dla spowiedników w zakresie spowiedzi małżonków zalecone przez Episkopat Polski w dniu 26 I 1971 r.
 2. Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa dotycząca wprowadzenia w życie nowych obrzędów pokuty – (11 XII 1982)

Namaszczenie chorych

 1. Słowo biskupów do duchowieństwa z okazji nowej księgi Liturgicznej: Sakramenty Chorych (Instrukcja) – 14 XII 1979

Sakrament Święceń

 1. Zmodyfikowana instrukcja w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych (4 V 1982)

Małżeństwo

 1. Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w kościele katolickim – (13 XII 1989)
 2. I Instrukcja Episkopatu Polski dla duchowieństwa o przygotowaniu wiernych do sakramentu małżeństwa i o duszpasterstwie rodzin – (12 II 1969)
 3. II Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca przygotowania do małżeństwa i życia rodzinnego oraz wprowadzenia nowego obrzędu sakramentu małżeństwa – (11 III 1975)
 4. Instrukcja Episkopatu Polski w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej – (14 III 1987)
 5. Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego (2019)
 6. Nowelizacja Wytycznych dotyczących wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia (2019)

Liturgia godzin

 1. Słowo biskupów do kapłanów z okazji wprowadzenia Liturgii Godzin w języku Polskim (1982)

Rok liturgiczny

 1. Biskupi Polscy ogłaszają w Polsce święto Maryi Matki Kościoła (4 V 1971)

Muzyka

 1. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II (8 II 1979)

Sztuka

 1. Instrukcja Episkopatu Polski o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej (16 IV 1966)
 2. Konserwacja i zabezpieczenie zabytków sztuki kościelnej
 3. Ochrona cmentarzy
 4. Wskazania konserwatorskie

Sakramentalia i nabożeństwa

 1. Instrukcja liturgiczno – duszpasterska o pogrzebie i modlitwach za zmarłych
 2. Instrukcja Episkopatu Polski o obrzędach błogosławieństw
 3. Wskazania duszpasterskie o nabożeństwach dodatkowych

 

/ episkopat.pl /

 

Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]