Ministranci jak dinozaury?

Przede wszystkim jednak, wydaje się, głównym problemem jest postępująca laicyzacja społeczeństwa. Coraz szersze kręgi naszego społeczeństwa tracą kontakt już nie tylko z wiarą, ale nawet szeroko pojętą kulturą chrześcijańską. Ponadto…

Czytaj dalej

Być ministrantem – liturgia

Uczest­nic­two w powszech­nym zna­cze­niu defi­niuje się jako dobro­wolne i szla­chetne zaan­ga­żo­wa­nie. Uczest­nic­two służby litur­gicz­nej w świę­tych obrzę­dach tak, jak wszyst­kich wier­nych, należy roz­pa­try­wać według trzech wymia­rów: udziału świa­do­mego, czyn­nego i owoc­nego,…

Czytaj dalej

Pięć pytań do…

Wszyscy możemy natychmiast wypełniać uczynki miłosierdzia. Wystarczy, że każdy z nas zacznie zadawać sobie pytanie: "Co mogę uczynić dzisiaj, aby zaspokoić potrzeby mojego bliźniego?". I nie ma znaczenia, czy jest…

Czytaj dalej

Piętnaście reguł dla lektorów

Przedstawiamy zasady i praktyczne porady dla lektorów, odczytujących czytania mszalne w zgromadzeniu liturgicznym. Ta zaszczytna posługa i funkcja winna być wykonywana z godnością i stosownym przygotowaniem. Dobrze odczytywać dany tekst…

Czytaj dalej

Ministrant na „10”

Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z…

Czytaj dalej

Sprawowanie władzy w Kościele

Pasterze są publicznymi świadkami, a ich potestas testandi fidem znajduje swoją pełnię w potestas iudicandi: biskup nie jest powołany jedynie do składania świadectwa wiary, ale także do oceny i utrzymywania w ładzie jej…

Czytaj dalej
Close Menu

Zamówienie pakietu EXTRA

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu PREMIUM

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu SUPER

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu STANDARD

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Zamówienie pakietu BASIC

[contact-form-7 404 "Not Found"]